Algemene voorwaarden

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en/of werkzaamheden

die worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met Koezen Salaris en

Personeel te Zwolle, hierna te noemen opdrachtnemer.

Artikel 1. Definities

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene

voorwaarden de volgende betekenis:

1.Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht

heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

2. Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die onder artikel 2 aangeduide

werkzaamheden uitvoert.

3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door

Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste

zin van het woord en omvat in iedere geval de werkzaamheden zoals mondeling of

schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes,

opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij

Opdrachtnemer zich verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor

Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende

Werkzaamheden.

2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig

indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een

(schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

3. In het geval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst onderling

tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen

voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door

Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. De onderliggende Opdracht/Overeenkomst – tezamen met deze algemene

voorwaarden - geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en

Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de

Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of

gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.

Artikel 3. Aanvang en duur van de Overeenkomst

1. Elke overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de

Opdrachtgever mondeling of schriftelijk akkoord heeft gegeven aan Opdrachtnemer. De

bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de Opdrachtgever aan

Opdrachtnemer verstrekte informatie. De mondeling of schriftelijk bevestiging wordt geacht

de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te

bewijzen.

3.Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of

strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is

aangegaan.

4.Partijen kunnen de overeenkomst schriftelijke of mondeling met inachtneming van een

opzegtermijn van drie maanden , tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4. Gegevens opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens Bescheiden welke Opdrachtnemer

overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende

overeenkomst tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer

bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem

verstrekte Bescheiden ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard

van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot

het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde

verplichtingen heeft voldaan.

4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of

onvolledige Bescheiden.

5. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra

kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het

niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de

uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.

6. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door

Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst

1. Opdrachtnemer voert de overeenkomst uit naar beste kunnen en met in achtneming van

de toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en door

welke Medewerker(s).

3. Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door de

Opdrachtnemer aan te wijzen derde.

Artikel. 6. Regelgeving

1. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor

Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke regelgeving.

2. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer - onder meer, doch niet uitsluitend -:

a. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en

regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend

geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde

autoriteiten;

b. op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal

moeten doen;

c. krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de

(identiteit van) Opdrachtgever c.q. de cliënt te doen.

3. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij

Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem

geldende wet- en regelgeving.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

1. Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet in de overeenkomst van

intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele

eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de

Overeenkomst behoren toe aan Opdrachtnemer.

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele

eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten waarop

intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan

Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven - waaronder in dit verband in elk

geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen,

werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates, macro’s en andere

geestesproducten - te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand

te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering

van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn

verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde

derden.

Artikel 8. Overmacht

1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk

kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die

verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de

overeengekomen wijze na te komen.

2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht

om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te

zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

Artikel 9. Honorarium

1. De door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede tijd

en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders

overeengekomen.

2. Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de

declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in

rekening gebracht.

3. Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.

4. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is

uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd

het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

5. Het honorarium, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van

ingeschakelde derden en gemaakte onkosten, wordt per maand in rekening gebracht.

Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt indien

de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 10. Betaling

1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient,

zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te

geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De

dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van

Opdrachtnemer.

2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een

andere tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is Opdrachtgever van

rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de

wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is

Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte

gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte

kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde

kostenveroordeling.

4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de

Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht,

hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde

rente(n) en kosten.

5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel

van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Opdrachtgever nalaat een

voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te

voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze

onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm.

Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer

gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de

overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan

Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 11. Termijnen

1. Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken

waarbinnen de overeenkomst dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt

om: (a) een vooruitbetaling te voldoen - indien overeengekomen - of (b) de

noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze

ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg over

een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.

2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te

beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen

Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat

Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte

schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door

Opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het

rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare

tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst . Deze aansprakelijkheid is

beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van

Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het

eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.

4. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering

overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het

voor de uitvoering van de overeenkomst in rekening gebrachte honorarium. Indien de

overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar

dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op drie maal het bedrag van het

honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in

rekening is gebracht aan Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de

schade op grond van dit artikel meer bedragen dan

€ 300.000,=, per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt

als één gebeurtenis, tenzij partijen - gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die

met de opdracht gepaard gaan - reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af

te wijken van dit maximum.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing

indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer

of haar leidinggevend management.

6. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.

7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade

die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of

onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.

8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (medewerkers van

Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen)

die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is

van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf

of organisatie.

Artikel 13. Opzegging

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst

opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de overeenkomst eindigt

voordat de overeenkomst is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd

overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten

behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.

2. Opzegging dient mondeling of schriftelijk te geschieden.

3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft

Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te

maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die

Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering

van ingeschakelde derden (zoals - onder meer - eventuele kosten met betrekking tot

onderaanneming).

4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft

Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van

werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid

aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot

opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid

bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel

alle declaraties heeft voldaan.

Artikel 14. Opschortingsrecht

1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van

al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of

andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare

vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

2. Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot Bescheiden van Opdrachtgever

die (nog) geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 15. Vervaltermijn

1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen

vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook

jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door

Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever

bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en

bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij

de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor

Geschillen.

Artikel 16. Elektronische communicatie

1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op

verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar

communiceren.

2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die

eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van

elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade

ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische

communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door

derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of

verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of

niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische

communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van

opzet of grove schuld.

3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van

hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van

voornoemde risico’s.

4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op

van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het

moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 17. Overige bepalingen

1. Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht,

draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk

gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot

arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat

Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten

die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de

Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke)

vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is

Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van

afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal

viruscontrole procedures toepassen wanneer Opdrachtnemer van de faciliteiten van

Opdrachtgever gebruik maakt.

2.

2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken

Medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct

of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever,

al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de

Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement

waarin Opdrachtnemer gevestigd is.

3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever

om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en/of de procesgang van

klachtrecht te volgen.

Artikel 19. Reparatieclausule nietigheden

1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende

Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet

afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke

uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid

van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende

Opdracht/Overeenkomst.

2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende

Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige

lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou

hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest

verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij

wel geldig is.

3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden

teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen

overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de

strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

 

Geheel vrijblijvend een offerte aanvragen.

Offerte aanvragen